O nás

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o., nadviazala na činnosť združenia Naturalis, ktorý vykonával inšpekciu od roku 1995 a neskôr aj certifikáciu. Niektorí inšpektori vykonávali svoju činnosť ešte pred vznikom združenia Naturalis na základe menovacích dekrétov vtedajšieho Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR).

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o., bola založená dňa 10.03.2004. Hlavnými predmetmi podnikania sú kontrola a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV).

Výkonom kontroly a certifikácie je spoločnosť oprávnená u prevádzkovateľov zaoberajúcich sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat v EPV , t.j. rastlinná výroba vrátane zberu voľne rastúcich rastlín a ich častí a pestovania húb a živočíšna výroba vrátane chovu včiel; prevádzkovateľov zaoberajúcich sa výrobou biopotravín, biokrmív a kŕmnych zmesí, bioosív a vegetatívneho množiteľského materiálu; balením, prebaľovaním a označovaním produktov v EPV; dovozcov a vývozcov bioproduktov z tretích krajín; obchodníkov, distribútorov a skladovateľov produktov v EPV.

Oprávnenie na výkon činnosť bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava (ÚKSÚP) s platnosťou do 17.12.2019.

Od 01.07.2010 používa Naturalis SK číselný kód SK-BIO-002, ktorý je zverejnený v zozname kontrolných organizácií členských štátov EÚ, vydaného Európskou komisiou. Tento kód je zapracovaný aj v logu inšpekčnej organizácie.

Kontrolnú činnosť a certifikáciu vykonáva Naturalis SK, s.r.o., v súlade s platnou legislatívou – Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, Nariadením Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu a Zákonom č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Výkon kontroly sa vykonáva aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

Naturalis SK, s.r.o., je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. P-022 - certifikačný orgán), po reakreditácii v roku 2015 bolo vydané nové osvedčenie s platnosťou od 06.07.2015 do 06.07.2020. 

Zároveň je Naturalis akreditovaný podľa požiadaviek ISO/IEC 17020:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. I-031 - inšpekčný orgán typu A). Na základe vykonaného dohľadu vydal SNAS dňa 17.12.2014 Rozhodnutie a Osvedčenie o akreditácii č. I-031 inšpekčného orgánu Naturalis SK, s.r.o. pre oblasť inšpekcia ekologickej poľnohospodárskej výroby a inšpekcia výroby kozmetických výrobkov obsahujúcich suroviny pochádzajúce z EPV do 17.12.2019.

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16