Certifikácia

Informácie pre klientov certifikačného orgánu

Od 01.01.2013 vydáva Naturalis SK, s.r.o. iba jeden druh certifikátu

  • pri tejto certifikácii sa vydáva Certifikát, ktorého súčasťou je príloha, kde sú uvedené všetky výrobky, o ktorých certifikáciu prevádzkovateľ požiadal v žiadosti o vydanie certifikátu a splĺňajú požiadavky podľa platnej legislatívy v EPV
  • o certifikát je možné požiadať po vykonaní kontroly hromadne, tzn. že na jednej žiadosti môžu byť komodity rastlinnej výroby, zberu voľne rastúcich rastlín, živočíšnej výroby, výroby potravín, osív, krmív
  • o certifikát je možné požiadať po vykonaní kontroly aj na každú oblasť zvlášť
  • v prípade žiadosti o certifikát na rastlinnú výrobu, zber voľne rastúcich rastlín a osív je potrebné uviesť v žiadosti rok produkcie
  • platnosť certifikátu je 15 mesiacov od dátumu vydania (v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú alebo ak prevádzkovateľ plánuje odstúpiť od zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, sa certifikát vydáva do konca aktuálneho kalendárneho roka, resp. do ukončenia platnosti zmluvy)
  • v prípade osív sa certifikát vydáva na 15 mesiacov od vydania Osvedčenia o uznaní osiva
  • ak sa v priebehu roka rozšíri výroba o nový výrobok, zabudne sa  certifikovať výrobok alebo je certifikované nižšie množstvo ako je skutočná produkcia, certifikát sa neobnovuje - neaktualizuje, v tomto prípade treba podať žiadosť o vydanie nového certifikátu

Spôsob vyplnenia tlačív je uvedený v časti Tlačivá/ Certifikácia

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16