Kontrola

Informácie pre klientov inšpekčného orgánu

Každý prevádzkovateľ, ktorý vyrába, pripravuje, uskladňuje alebo dováža z tretej krajiny výrobky s cieľom ich ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľ, ktorý obchoduje s takýmito výrobkami, musí podriaďovať svoje podnikanie systému kontroly (povinná je registrácia a kontrola).

Neplatí pre prevádzkovateľov, ktorí predávajú výrobky priamo konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi, za predpokladu, že takéto výrobky nevyrábajú, nepripravujú, neuskladňujú inde než na mieste predaja, ani takéto výrobky nedovážajú z tretej krajiny, ani neuzavreli zmluvu na výkon takýchto činností s treťou stranou.

Pri kontrole sú používané nasledovné tlačivá:

  • Návratka

Jednotlivým držiteľom registrácie v ekologickom poľnohospodárstve (prevádzkovateľ) zasiela inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. (IO) návratky - súhlas s uzavretím zmluvy o kontrole a certifikácii spolu s cenníkom. Prevádzkovateľom, ktorí hospodárili v ekologickej poľnohospodárskej výrobe už v minulom roku sa návratky zasielajú automaticky. Noví prevádzkovatelia zaregistrovaní v ekologickej poľnohospodárskej výrobe dostávajú návratky na základe registrácie na ÚKSÚP-e.

  • Zmluva

Po prijatí vyplnenej návratky IO zasiela zmluvu o kontrole a certifikácii na podpis spolu s faktúrou vystavenou vo výške základného poplatku. Prevádzkovatelia sú zaradení do zoznamu kontrolovaných prevádzkovateľov. Novým žiadateľom a záujemcom o tento systém hospodárenia sú vytvorené obdobné podmienky – podľa termínu, kedy sa ku kontrole prihlásili.

  • Vstupná kontrola

Tlačivá vstupnej kontroly vypĺňajú iba novo zaregistrovaní prevádzkovatelia. Vyplnené tlačivá sa posielajú do kancelárie IO. Správnosť údajov overí inšpektor pri kontrole.

  • Prihláška ku kontrole a certifikácii

Prihlášky sa zasielajú prevádzkovateľom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s IO. Vyplnené prihlášky treba obratom zaslať späť. Prihlášky sú spracovávané v kancelárii IO.

  • Správa z kontroly

Spracované prihlášky sú rozdeľované jednotlivým inšpektorom, ktorí podľa vypracovaného plánu kontroly vykonajú kontrolu prevádzkovateľov. Inšpekčná organizácia vykoná najmenej raz za rok úplnú fyzickú kontrolu u všetkých prevádzkovateľov. Okrem toho inšpekčná organizácia môže vykonať náhodné kontroly, ohlásené alebo neohlásené, a to na základe všeobecného posúdenia možnosti rizika nedodržania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008. Kontrola sa rozdeľuje na kontrolu rastlinnej výroby, kontrolu živočíšnej výroby, kontrolu hydiny, kontrolu včiel, kontrolu akvakultúry, kontrolu spracovania, kontrolu zberu z voľnej prírody, výroby húb a morských rias, kontrolu výroby krmív a kŕmnych zmesí, kontrolu výroby osív a vegetatívneho množiteľského materiálu, kontrolu dovozu a kontrolu obchodovania a skladovania. Kontroluje sa evidencia, porasty, chovy, ustajňovacie priestory, sklady, výrobné linky a ďalšie objekty podľa charakteru kontrolovaného prevádzkovateľa a danej situácie. Z každej kontroly sa vypracuje správa z kontroly, ktorú musí podpísať osoba zodpovedná za prevádzku alebo jej zástupca. Správy odovzdávajú inšpektori do kancelárie IO, kde sú znova prekontrolované, spracované, doplnené na základe vyžiadaných chýbajúcich údajov, vybrané časti sú spracované PC a sú archivované. Správy z kontroly slúžia ďalej ako podkladový materiál na vydanie certifikátu

  • Rozhodnutie o uložení opatrenia na odstránenie zistených nezhôd
  • Odstúpenie kontrolných zistení kontrolnému ústavu

Nezhody, zistené inšpektorom počas kontroly u prevádzkovateľa sú následne kontrolované a posudzované v kancelárii IO. Počas kontroly záznamov správy a záverečného hodnotenia vypracovaného inšpektorom môžu byť na základe ich posúdenia uvedené závažné zistenia prekvalifikované ako nezhody. Podľa závažnosti nezhody sa uložia prevádzkovateľovi opatrenia na odstránenie nezhôd alebo sa kontrolné zistenia odstúpia na riešenie kontrolnému ústavu.

 

 

 

 

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16