Požadovaná dokumentácia k certifikácii

Ku každej certifikácii je potrebné zaslať:

 • Žiadosť o vydanie certifikátu
 • Zoznam výrobkov (Príloha 1)
 • Zoznam zložiek/ látok (Príloha 2) pri potravinách a krmivách
 • Vyhlásenie žiadateľa o certifikáciu výrobkov (raz za rok)
 • Doklad o právnej subjektivite (pri prvej žiadosti o certifikáciu)

Okrem toho je potrebné doložiť dokumenty podľa typu certifikácie:

Certifikácia zberu voľne rastúcich rastlín a ich častí

Certifikácia produktov živočíšneho pôvodu (surové mlieko, syr - polotovar, vajcia)

 • Potvrdenie RVPS SR o registrácii prevádzkarne potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • Potvrdenie RVPS SR o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu
 • Potvrdenie RVPS SR o schválení prevádzkarne na produkciu vajec
 • Prehlásenie žiadateľa o nákupe zvierat (tlačivo Naturalis SK, s.r.o.)

Certifikácia potravín - doloží sa podľa typu výrobku

 • Rozhodnutie RÚVZ o schválení výrobnej prevádzky -  prikladá sa len pri prvej certifikácii, platí len pre nových prevádzkovateľov
 • Etiketa/označenie výrobku v súlade s národnou a európskou legislatívou o označovaní
 • Prehlásenie od predávajúceho, že použitá zložka vo výrobe nie je vyrobená z GMO, ani pomocou GMO – týka sa produktov z mikroorganizmov – kvasinky, droždie, enzýmy, syridlo, mliečna kultúra (vzor Prehlásenia GMO)
 • Prehlásenie od výrobcu, že vo výrobe boli použité iba prírodné dochucovacie a aromatické látky/prípravky
 • Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o uvedení výživového doplnku
 • Rozhodnutie o schválení činnosti od RVPS SR, resp. Oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla od ŠVPS SR – týka sa rozrábky mäsa
 • Rozhodnutie o schválení činnosti od RVPS SR o schválení živočíšnych potravín
 • Prehlásenie o použití vlastných surovín - v prípade, že výrobca použije pri výrobe vlastné suroviny, pochádzajúce z ekologickej prevádzky kontrolovanej inšpekčnou organizáciou Naturalis SK, s.r.o. a nemá na tieto suroviny vystavený certifikát

Certifikácia krmív

 • Osvedčenie ÚKSÚP-u o zápise výrobcu do registra krmív - prikladá sa len pri prvej certifikácii, platí len pre nových prevádzkovateľov
 • Prehlásenie od výrobcu, že syntetické vitamíny sú totožné s prírodnými vitamínmi - týka sa monogastrických zvierat
 • Povolenie ÚKSÚP-u, že môžu byť pri výrobe použité syntetické vitamíny A,D,E do krmív totožné s prírodnými vitamínmi - týka sa prežúvavcov
 • Etiketa/označenie výrobku v súlade s národnou a európskou legislatívou o označovaní
 • Zloženie/etiketa všetkých premixov a zmesí

Certifikácia osív

 • Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského materiálu, resp. Prihláška na uznávanie množiteľského porastu
 • Osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu
 • Náveska osiva v súlade s národnou a európskou legislatívou o označovaní

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16