Skrátenie certifikačného procesu

Od 01.08.2011 sa zrušila 15-dňová lehota na vydanie certifikátu v hromadnej aj klasickej certifikácii. To znamená, že v deň vydania rozhodnutia o certifikácii výrobku/ výrobkov sa zároveň vystavuje certifikát. Stále zostáva v platnosti, že v prípade požiadania o urýchlenie konania (treba vyznačiť v žiadosti) sa žiadosť vybavuje v deň, resp. čo najskôr od jej doručenia…

Prehlásenie GMO

V časti Tlačivá – Certifikácia sa nachádza vzor Prehlásenia GMO. Prehlásenie je potrebné zaslať spolu so žiadosťou o cerifikát v prípade, že ako zložky výrobku boli použité mikroorganizmy – kvasinky, droždie, enzýmy, syridlo, mliečna kultúra.

Zmeny v tlačivách žiadostí o certifikáciu výrobkov

Od 01.01.2011 je potrebné uvádzať v Prílohe 1 k žiadosti o vydanie certifikátu výrobkov aj množstvo, na ktoré sa má certifikát výrobkov vystaviť. Od 01.01.2011 musí každý žiadateľ o certifikáciu zvierat a výrobkov zo živočíšnej výroby k žiadosti priložiť aj Prehlásenie žiadateľa o nákupe zvierat. V prípade, že výrobca potravín použije pri ich výrobe vlastné suroviny,…

Upozornenie na ustanovenie NV SR č.121/2009

Upozorňujeme príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Agroenvironmentálne opatrenie, podopatrenie ekologické poľnohospodárstvo (§ 35, písmeno c) na nasledovné ustanovenie: Nariadenie vlády SR č. 121/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, § 32: Doterajší text § 54 NV SR…

zmena KÓDU INŠPEKČNEJ ORGANIZÁCIE A LOGA SPOLOČENSTVA !!!

Podľa nariadení ES o ekologickej poľnohospodárskej výrobe od 01.07.2010 vyplýva:  1. povinná zmena kódu inšpekčnej organizácie na SK-BIO-002 2.  pre určité produkty* povinné (okrem doterajších označení) aj ekologické logo EÚ. *neplatí pre produkty v konverzii a vhodné krmivá, pre produkty z tretích krajín a nespracované produkty je logo nepovinné 3. „logo ekologickej výroby Spoločenstva“ sa nahrádza „logo…

Zmena v certifikácii

Od 01.01.2010 musí každý prevádzkovateľ prihlásiť na certifikáciu všetky svoje výrobky – suroviny. Vlastné suroviny z ktorých prevádzkovateľ vyrába potravinu sa musia pred výrobou ocertifikovať. Suroviny – výrobky môže prevádzkovateľ prihlásiť na tzv. hromadnú certifikáciu, v ktorej sa vydáva Certifikát výrobkov a to zdarma. Certifikát výrobkov sa vystavuje zdarma, ak nie je požadované urýchlené konanie a certifikát sa…