Pokračovanie záväzkov končiacich 31.12.2013 do roku 2014

Upozornenie. Nasledujúca informácia je zverejnená 30. I. 2014 na web stránke MPRV SR: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013, ktorým 5 ročný záväzok skončil  k 31.12.2013,  o pripravovanej možnosti pokračovania vykonávať  záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014. Možnosť…

Zmeny v certifikácii

Od 01.01.2013 vydáva Naturalis SK, s.r.o. iba jeden druh certifikátu.

Všetky informácie a pokyny k vypĺňaniu žiadostí, požadovanej dokumentácii, označovaní výrobkov atď. nájdete v časti Certifikácia a Tlačivá/ Certifikácia.

K žiadosti o certifikáciu nie je potrebné posielať dodacie listy a certifikáty k jednotlivým surovinám. Tieto budú predmetom kontroly pri inšpekciách na mieste u jednotlivých prevádzkovateľov.

Nové! Certifikáty výrobkov z obchodovania

Certifikáty výrobkov z obchodovania Od 24.04.2012 končí vydávanie Potvrdení o kontrole podľa ISO/IEC 17020. V súlade s požiadavkami EN 45011 budú prevádzkovateľom so zaregistrovanou činnosťou obchodovanie s produktami z EPV  a dovoz produktov z EPV vydávané certifikáty výrobkov z obchodovania. Žiadosť o vydanie certifikátu výrobkovsa nachádza v časti Tlačivá/ Hromadná certifikácia. K žiadosti treba vyplniť Prílohu 1, množstvo…