Zmeny v certifikácii

Od 01.01.2013 vydáva Naturalis SK, s.r.o. iba jeden druh certifikátu.

Všetky informácie a pokyny k vypĺňaniu žiadostí, požadovanej dokumentácii, označovaní výrobkov atď. nájdete v časti Certifikácia a Tlačivá/ Certifikácia.

K žiadosti o certifikáciu nie je potrebné posielať dodacie listy a certifikáty k jednotlivým surovinám. Tieto budú predmetom kontroly pri inšpekciách na mieste u jednotlivých prevádzkovateľov.

Nové! Certifikáty výrobkov z obchodovania

Certifikáty výrobkov z obchodovania Od 24.04.2012 končí vydávanie Potvrdení o kontrole podľa ISO/IEC 17020. V súlade s požiadavkami EN 45011 budú prevádzkovateľom so zaregistrovanou činnosťou obchodovanie s produktami z EPV  a dovoz produktov z EPV vydávané certifikáty výrobkov z obchodovania. Žiadosť o vydanie certifikátu výrobkovsa nachádza v časti Tlačivá/ Hromadná certifikácia. K žiadosti treba vyplniť Prílohu 1, množstvo…

Skrátenie certifikačného procesu

Od 01.08.2011 sa zrušila 15-dňová lehota na vydanie certifikátu v hromadnej aj klasickej certifikácii. To znamená, že v deň vydania rozhodnutia o certifikácii výrobku/ výrobkov sa zároveň vystavuje certifikát. Stále zostáva v platnosti, že v prípade požiadania o urýchlenie konania (treba vyznačiť v žiadosti) sa žiadosť vybavuje v deň, resp. čo najskôr od jej doručenia…