Oznámenie k platnosti vydávaných certifikátov

Od 1. januára 2022 sa začne uplatňovať nová legislatíva EÚ pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a súvisiacich vykonávacích a delegovaných nariadení EÚ. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1165 sa upravuje platnosť certifikátov vydaných pred 1. januárom 2022 ešte podľa článku 68 nariadenia (ES) č. 889/2008, čiže aktuálne platnej legislatívy. Na základe…

Obnovenie fyzických kontrol

V súlade s vyhláseným núdzovým stavom a zlou zdravotnou situáciou Naturalis SK, s.r.o. dňa 02.02.2021 prerušil vykonávanie fyzických kontrol a pokračoval na základe Rozhodnutia riaditeľa Naturalis SK, s.r.o. – inšpektori zabezpečovali výkon kontrol dištančnou formou – vzdialeným prístupom s následnou certifikáciou. Vzhľadom na mierne zlepšenie zdravotnej situácie, množstva požiadaviek na výkon kontroly a certifikácie a krátkeho času do konca roku na zvládnutie všetkých úloh sme sa rozhodli…

Oznámenie o vzdialenom výkone kontrol pre potreby certifikácie produktov

Na základe vyhláseného núdzového stavu na území SR z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, zavedenia COVID automatu a aktuálnej situácie bol dňom 02.02.2021 dočasne pozastavený výkon kontrol u prevádzkovateľov priamo na mieste prevádzky až do odvolania. Zatiaľ vykonávame iba následné kontroly pre potreby certifikácie, t. j. len na základe predloženej Žiadosti o vydanie certifikátu a to dištančným spôsobom. Po prijatí žiadosti o vydanie certifikátu, ak…