Upozornenie na ustanovenie NV SR č.121/2009

Upozorňujeme príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Agroenvironmentálne opatrenie, podopatrenie ekologické poľnohospodárstvo (§ 35, písmeno c) na nasledovné ustanovenie: Nariadenie vlády SR č. 121/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, § 32: Doterajší text § 54 NV SR…